Кафедрада Микробиология, Тиббий биология, Тиббий генетика ва гистология фанлари буйича ў?итилади. Кафедранинг иш олиб бориш даврида ю?ори даражали мутахасислар жамияти шаклланди, ў?иш ва методик ишлар бўйича улкан тажриба орттирилди. Кафедра ў?итувчилари тарафидан талабалар учун 40 дан очи? методик ?ўлланмалар таёрланди, 120 га я?ин илмий ме?натлар, жа?ын, шундан 10 монография чоп этилди, 9 илмий-методик ишлар ишлаб чи?аришга тадби? этилди, янги микробиологик препаратлар учун 3 патент олинди.
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Qarisi bor uyning parisi bor Qarisi bor uyning parisi bor
Iqtidorli talabalar Iqtidorli talabalar
Dars jarayonidan Dars jarayonidan
Kafedra Kafedra

  Кафедра тарыйхы

  • 6-04-2016, 05:56
  • |
  • Ko'rildi:997
МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНАЛЫҚ  БИОЛОГИЯ,  
МЕДИЦИНАЛЫҚ  ГЕНЕТИКА  ҲӘМ ГИСТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

 

     Кафедра 1991-жылы «Микробиология, вирусология ҳәм иммунология кафедрасы» атамасы менен ашылды. Кафедраның тийкарын салыўшы ҳәм биринши басқарыўшысы медицина илимлеринин докторы, ӨзР ИА академиги Чаржау Абдиров болды. 
 


Кейин ала кафедраны республикамыздың микробиология бойынша  жетекши қәнийгеси : б.и.д. Кенжебаев А.Я. (1997-2000 гг.)
 


 б.и.д., профессор Константинова Л.Г. (2003-2007гг.)

 

2007-2015 жылғадейин кафедра баслығы, к.б.н. Нарымбетова Р.Ж.

      Кафедрада Микробиология, Медициналык биология, Медициналық генетика ҳәм гистология пәнлери бойынша оқыў алып барылады.
Кафедраның искерлик етиў дәўиринде жоқары дәрежели қәнийгелер жәмәәти қәлиплести, оқыў ҳәм методикалық ислер бойынша улкен тәжирийбе арттырылды. 
     Кафедра хызметкерлери тәрепинен талабалар ушын 40дан аслам методикалық қолланбалар таярланды, 120 жақын илимий мийнетлер, сонын ишинде 10 монография баспадан шығарылды, 9 илимий-методикалык усыныслар өндириске енгизилди, жаңа микробиологиялық препарат ушын 3 патент алынды.
Илимий-изертлеўлер нәтийжесинде Bifidobacterium bifidum KK  атамасында жаңа актив бактерия штаммы ажыратып алынды ҳәм сол штамм тийкарында балаларда ишек микрофлорасынын бузылыўын коррекция кылыў ушын «Бифиллин КК» препараты таярланды. Бул препарат бир қанша медициналық мекемелерде сынаўдан өткерилди.
   Кафедрада заманагөй әсбап-ускенелер менен тамийинленген бактериологиялық окыў лабораториясы ислеп тур. 
Кафедраның илимий бағдары: экологиялық апатшылық зонасында балалардың ишек микрофлорасын уйрениў; жергиликли сут кислоталы бактериялардың штаммлары тийкарында диеталык сут-қатық өнимлерин ислеп шығыў; паразитар кеселликлерди уйрениў, олардың алдын алыў  ҳәм оларға карсы гуресиў илажларын ислеп шығыў.
   Кафедра ӨзР ИА Суў машқалалары институты, Өзбекстан Миллий Университети, Өзбекстан Республикасындағы барлық медицина институтлары кафедралары, ӨзР ИА Микробиология институты, ӨзР ДССМ эпидемиология, микробиология ҳәм жуқпалы кеселликлер илим-изертлеў институты менен өз-ара тығыз байланыста искерлик етеди.