Кафедрада Микробиология, Тиббий биология, Тиббий генетика ва гистология фанлари буйича ў?итилади. Кафедранинг иш олиб бориш даврида ю?ори даражали мутахасислар жамияти шаклланди, ў?иш ва методик ишлар бўйича улкан тажриба орттирилди. Кафедра ў?итувчилари тарафидан талабалар учун 40 дан очи? методик ?ўлланмалар таёрланди, 120 га я?ин илмий ме?натлар, жа?ын, шундан 10 монография чоп этилди, 9 илмий-методик ишлар ишлаб чи?аришга тадби? этилди, янги микробиологик препаратлар учун 3 патент олинди.
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Qarisi bor uyning parisi bor Qarisi bor uyning parisi bor
Iqtidorli talabalar Iqtidorli talabalar
Dars jarayonidan Dars jarayonidan
Kafedra Kafedra

  Методикалык ислер

  • 6-04-2016, 06:40
  • |
  • Ko'rildi:528
Кафедраның билимлендириў, оқыў ҳәм илимий искерлиги:

    Кафедрамызда 3 факултет бойынша "Емлеў иси, педиатрия иси ҳәм медико-профилактика иси" бойынша 1 курстан 3 курсқа шекемги студентлер медициналық биология, микробиология, гистология сабақларынан тәлим алады. Сондай-ақ жоқары курс студентлериде  медициналық биология пәнинен оқытылмақта.
    Кафедрамызда студентлеримиздиң илим менен шуғылланыўына ҳәм билим бериўде бактериологиялық лаборатория ислеп турыпты. 
Кафедрамыздың илимий бағдары экологиялық жақтан төмен орталықта баллардағы нормал микрофлораның уйрениў, усы жерге тән болған сут кислоталы штаммды пайда етиў, сут кислоталы шаммлар тийкарында диеталы сутли азықларды алыў есапланады. Сондай-ақ паразитар кеселликлердин алдын алыў ҳәм олар менен гуресиў болып есапланады.
    Кафедрамызда илимий кадрларды таярлаўға улкен итибир қаратылады.  Кейинги жылларда 4 кандидатлық диссертация жақланды. Кафедрамыздың илимий бағдары экологиялық жақтан төмен орында баллардағы нормал микрофлораны ҳәм паразитар кеселликлерди уйрениў. Илимий изертлеў нәтийжесинде 100 илимий жумыслар баспадан шығарылды ҳәм патентке ийе болды. Илимий-изертлеўлер нәтийжесинде Bifidobacterium bifidum KK  атамасында жаңа актив бактерия штаммы ажыратып алынды ҳәм сол штамм тийкарында балаларда ишек микрофлорасынын бузылыўын коррекция кылыў ушын «Бифиллин КК» препараты таярланды. Бул препарат бир қанша медициналық мекемелерде сынаўдан өткерилди.


Кафедрада өтилетуғын жыйналыслар

1.   Ҳәр жылы кафедрада оқытылатуғын пәнлер бойынша студентлер олимпиадасы  болады; 
2. Ҳәр айда кафедрамызда микробиология, медициналық биология пәни бойынша семинар өтиледи. Студентлер өзлерин қызыктырған темалар бойынша доклад ҳәм рефератлар таярлайды;
3. Кафедрамызда «Жас  микробиолог»  ҳәм  «Жас  биолог», дөгереклери ислеп турыпты микробиология ҳәм медбиология пәнине қызығатуғын 1-3 курс талабалары қатнасады. Дөгеректиң басшылары кафедра аға ассистенти Қаражанова Т.Дж., Ибрагимов М.Ю.

ТашПМИ Нөкис филиалы Медициналық биология ҳәм

гистология кафедрасында 2018-2019-оқыў жылында ашық лекциялар өткериў

Р Е Ж Е С И

 

 

 

Пән

 

Ашық лекция темасы

Ашық лекция авторы, илимий дәрежеси

Пикир билдириўшиниң Ф.И., ислейтуғын жумыс орны, лаўазымы

Лекция өтилетуғын академиялық топар, өткерилиў ўақты, орны

Бакалавриат тәлим бағдары, шифры

1

Микробиология вирусология иммунология.

Иммунопотология. Бирлемши ҳәм екилемши иммун жетиспеўшиликлер. Аллергик реакциялар. Аутоиммун кеселликлер. Балаларда анафилактик шок алдын алыў илажлары.

 

Нарымбетова Р.Ж

Биология илимлериниң кандидаты

Қощанова Р б.и.к..

Бердак атындағы КМУ «Биология» кафедрасы окытыўшысы

 

Абсаттарова В. м.и.д.

Таш ПМИ НФ «Эпидемиология» кафедрасы баслығы.

2 курс,

206- топар декабрь, 2018 ж.

ТашПМИ Нөкис филиалы,

I оқыў корпусы,

 

 

5510100 –

«Педиатрия иси»

Микроорганизмлер экологиясы. Суў, ҳаўа, топырақ микрофлорасы. Сыртқы орталық факторлары. Адам организми нормал микрофлорасы.

 

Каражанова Т.Дж Биология илимлериниң кандидаты

Атаназаров К.М. б.и.к..

Бердак атындағы КМУ «Экология» кафедрасы окытыўшысы

 

Мадреимов А.М. м.и.д.

Таш ПМИ НФ «Эпидемиология» кафедрасы профессоры.

2 курс,

217 топар апрель, 2019 ж.

ТашПМИ Нөкис филиалы,

I оқыў корпусы,

 

 

5510300 –

«Медико-профилактика иси»

2

Медициналык биология ҳәм генетика.

Тиришиликтиң биогенетик ҳәм биосфера дәрежеси. Экология.

 

Реимбаева Р.С Биология илимлериниң кандидаты

Матуразова И б.и.к.. Бердаќ атындағы ЌМУ «Биология» кафедрасы доценти

 

 

Матчанов А.Т. б.и.д. профессор

Таш ПМИ НФ «Нормал физиология » кафедрасы баслығы

 

1 курс, 124-топар март, 2019 ж.

ТашПМИ Нөкис филиалы,

I оқыў корпусы,

 

 

5510400 –

«Стоматология иси»

3

Гистология, цитология, эмбриология

Ас сиңириў системасының алдынғы бөлиминиң микроскопилық дузилиси

Ажимуратов Х.

Биология илимлериниң кандидаты

 

Қощанова Р б.и.к.. Бердаќ атындағы ЌМУ «Биология» кафедрасы доценти

 

 

Матчанов А.Т. б.и.д. профессор

Таш ПМИ НФ «Нормал физиология » кафедрасы баслығы

 

1 курс, 125-топар октябрь, 2018 ж.

ТашПМИ Нөкис филиалы,

I оқыў корпусы,

 

 

5510400 –

«Стоматология иси»

Кафедра баслығы:          б.и.к. Нарымбетова Р.Ж.

an>