Кафедрада Микробиология, Тиббий биология, Тиббий генетика ва гистология фанлари буйича ў?итилади. Кафедранинг иш олиб бориш даврида ю?ори даражали мутахасислар жамияти шаклланди, ў?иш ва методик ишлар бўйича улкан тажриба орттирилди. Кафедра ў?итувчилари тарафидан талабалар учун 40 дан очи? методик ?ўлланмалар таёрланди, 120 га я?ин илмий ме?натлар, жа?ын, шундан 10 монография чоп этилди, 9 илмий-методик ишлар ишлаб чи?аришга тадби? этилди, янги микробиологик препаратлар учун 3 патент олинди.
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Qarisi bor uyning parisi bor Qarisi bor uyning parisi bor
Iqtidorli talabalar Iqtidorli talabalar
Dars jarayonidan Dars jarayonidan
Kafedra Kafedra

  Кафедра илмий ислер

  • 25-06-2019, 17:58
  • |
  • Ko'rildi:167

Илимий   мийнетлер

2018-2019-окыу жылы дауамында профессор-окытыушылар тарепинен 
1 методикалык колланба
6 илимий макала, соннан 1 – шет ел журналында
13 баянат тезислери
 баспадан шыгарылды

Илимий-изертлеу жумыслары

Илимий-педагогикалык кадрларды таярлау тийкарынан оз бетинше излениу аркалы алып барылмакта. Диссертациялык жумыс алып барыушылар:
1. Нарымбетова Р.Ж. «Микробиологические и иммунологические аспекты острых кишечных инфекций у детей, проживающих в экологически неблагополучных регионах Узбекистана» (DSc)
2. Базарбаева Д.И. «Микробиологическая деградация хлорорганических пестицидов в природных субстратах Каракалпакстана» (PhD)